جدول مناقصات

مدارک مناقصه :
در این قسمت متنی برای مدارک مورد نیاز و توضیحات لازم در این باره اورده شود.