جدول مزایده

مدارک مزایده:
در این قسمت متنی برای مدارک مورد نیاز و توضیحات لازم در این باره اورده شود.