مدیریت دانش

ما به دنبال تولید، توزیع، استفاده و مدیریت دانش و اطلاعات هستیم.

شرکت تامکو با داشتن تنوع خوبی از جرثقیل های موردنیاز در صنعت باربرداری و با ناوگانی گسترده در کشور، می تواند مناسب ترین تجهیزات و ماشین آلات متناسب با پروژه شما را در محل مدنظر شما فراهم آورد.

دانش تخصصی

دانش تخصصی

تامکو با سه دهه سابقه به عنوان یک منبع دانشی ارزشمند در حوزه باربردای، همواره در مسیر پشتیبانی از دانش موجود و توسعه سیستم مدیریت دانش تلاش کرده است. استقرار سیستم های مدیریت اطلاعات و فرایندهای دانشی، مهمترین رکن این اعتقاد است.

تفکر دانشی

تفکر دانشی

استقرار و جاری سازی دانش تخصصی از طریق فرایندهای موجود و انتشار و بروز دانش ضمنی در میان کارکنان، باعث شده است مجموعه ای از تخصص ها با تفکر مدیریت دانش، در شرکت تامکو حاضر باشد.

ما کاربلدیم

ما کاربلدیم

وجود فرایندهای آموزشی متناسب با نیاز و سطح دانشی موجود در شرکت، منجر به تشکیل کارگروه های تخصصی در راستای برآورده کردن نیازهای مشتریان شده است.

مجموعه ای از استانداردها

مجموعه ای از استانداردها

تامکو سالهاست که با اجرایی کردن استانداردهای متعدد و حتی تدوین استانداردهای ملی و بین المللی تحت نظر سازمان های ذی صلاح، باعث شده است تامکو تنها منبع مشاوره برای همه صنایع در حوزه باربرداری و نصب تجهیزات سنگین گردد.

مدیریت دانش

مدیریت دانش

 تامکو با سابقه ۲۸ ساله به عنوان یک منبع دانشی در حوزه باربردای، همواره در مسیر پشتیبانی از دانش موجود و توسعه سیستم مدیریت دانش تلاش کرده است. هدف از این فرایند، خلق ارزش و افزایش کارایی است. ما به این موضوع آگاه هستیم که امروزه همه شرکت ها به دنبال راه حل هایی موثر برای حل مشکلات پیش روی خود هستند و این درحالی است که مدیریت دانش بهترین راه حل جامع است. به منظور دستیابی به آن، کارشناسان مدیریت دانش شرکت تامکو به دنیال ایجاد تفکری استراتژیگ در چگونگی به تصویر کشیدن، ارزیابی، انتشار و نگهداری منبع ارزشمند دانشی کارکنان هستند. فرایندی که ما آن را استراتژی مدیریت دانش تامکو می نامیم.

تامکو
تامکو
تامکو
تامکو
تامکو
تامکو
تامکو

تفکر ما درباره مدیریت دانش

ما به دنبال کسب و انتشار دانش ضمنی و صریح موجود در رفتار و تفکر کلیه کارکنان هستیم. متخصصات مدیریت دانش شرکت همواره نسبت به در دسترس قرار دادن دانش کافی و به روز برای کارکنان در زمان موردنیاز در حال تلاش هستند. بهترین منبع دانشی در شرکت تامکو، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرهنگ و تکنولوژی ها و روش های مورد توجه شرکت، نگاه مدیرعامل نسبت به موضوعات و استراتژی ها و خط مشی شرکت هستند. تامکو بر کسب، ذخیره، بهبود و نشر دانش متمرکز شده و تیم مدیریت دانش در تلاش برای ایجاد فرهنگ دانشی در شرکت هستند. از سویی تمامی کارکنان نسبت به ابعاد مدیریت دانش و منابع دانشی در دسترس اطلاعات کافی دارند.

فرایند تدوین استاندارد

شرکت تامکو با تجربه ۲۸ ساله خود در مدیریت پروژه های باربردای و تجهیزات مرتبط با آن، در تلاش برای تدوین استانداردهای موردنیاز با همکاری سازمان های مرجع است. ما به این معتقدیم که استانداردها تنها راه افزایش کارایی و ایجاد شرایط ایمن برای بهبود خروجی های حاصل است. تدوین استاندارد و به کارگیری قوانین و الزامات درونی و بیرونی مهمترین کام در این مسیر است که البته با همکاری سازمان استاندارد صورت پذیرفته است.